สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

บทความ

การใช้งาน Class Container และ Class Row bootstrap 3

Bootstrap 3 CSS (การใช้งาน Class หลักใน bootstrap 3)

class ที่ชื่อว่า “Container” และ “Container-fluid”

       Container เป็นกล่องสำหรบเก็บเนื้อหา ส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้ภายในเป็นรูปแบบขนาดตายตัว แสดงอยู่กึ่งกลางหน้าจอซึ่ง container นี้จะมีความกว้างอยู่ที่ 940px

เทคนิคในการค้นหาหนังสือในห้องสมุด

เทคนิคในการค้นหาหนังสือในห้องสมุด
          โดยทั่วไปในการค้นหาหนังสือแต่ละเล่มจะมีเครื่องมือช่วยค้นหาซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน  ผู้ใช้อาจจะต้องเสียเวลาทำเข้าใจในระบบการสืบค้นและเทคนิควิธีการค้นหา เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือมี่ต้องการได้รวดเร็วและตรงกับความต้องการให้มากที่สุด
          เทคนิคการสืบค้น หมายถึง วิธีการต่างๆที่นำมาใช้ประกอบในการค้นหา เช่น ประโยคที่ต้องการ ข้อมูลอาจจะแป็นชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่อง   เป็นต้น

เลขเรียกหนังสือ (Call number)

       การจัดหมวดหมู่หนังสือ  เป็นการแบ่งกลุ่มประเภทเนื้อหาของหนังสือให้หนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกันมาอยู่รวมกันแล้วใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลข  หรือตัวอักษรตามที่กำหนดไว้ในระบบ  เขียนไว้ที่สันหนังสือ ทุกเล่ม  ทั้งนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการแยกจัดเก็บไว้ในชั้นสะดวกต่อการค้นหาของผู้ใช้ บริการสัญลักษณ์ที่เขียนกำกับไว้บนสันหนังสือนี้เรียกว่า เลขเรียกหนังสือ

​การลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection (TDC)

การลงรายการเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
Thai Digital Collection (TDC)

1. TITLE   ชื่อของทรัพยากรสารนิเทศที่ผู้แต่งหรือสํานักพิมพ์กำหนด
 Alternative title ชื่อเรื่องรอง ชื่อเรื่องอื่น ๆ รวมชื่อในภาษาอื่น ชื่อย่อชื่อเต็ม ชื่อชุด
Running Title (ชื่อที่อยูในแต่ละหน้า อาจอยูส่่วนบนหรือล่าง เช่น ในเอกสารกรณีที่เอกสารเป็นบทความ)
ข้อตกลงการลงรายการ
1.1 ให้ลง Alternative title สําหรับชื่อในภาษาอื่น

การจัดการวารสารบริจาค

วารสารบริจาค
            ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปัจจุบันตั้งอยู่อาคาร 38 เป็นอาคาร 2 ชั้น ปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับให้บริการ
            ส่วนที่หนึ่ง พื้นที่บริการยืม – คืน บริการคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนรู้/การสืบค้น บริการพริ้นงานของนักศึกษา งานบริการ ธุรการ บรรณารักษ์ จัดซื้อ งานเทคนิค

การแบ่งตัดกระดาษแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับงานซ่อมหนังสือ

        การแบ่งตัดกระดาษแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุด
สำหรับงานซ่อมหนังสือ

การจัดทำสมุกฉีกจากกระดาษหน้าเดียว

        การจัดทำสมุกฉีกจากกระดาษหน้าเดียว  เป็นการนำเศษกระดาษจากงานเอกสารต่างๆ  เศษกระดาษจากการถ่ายเอกสารเศษกระดาษจากการตัดปกงานวิจัยแล้วนำมารวมเล่ม  เพื่อจัดทำเป็นสมุดฉีกสำหรับให้นักศึกษาได้ใช้จดบันทึกการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดประจำจุดสืบค้น  ประโยชน์ของการนำกระดาษหน้าเดียวมาใช้ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ประหยัดการสั่งซื้อวัสดุ ช่วยลดปริมาณขยะ  สามารถนำเศษกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับนำกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบอื่นได้
        เครื่องมือและวัสดุซ่อมหนังสือ
          1 เครื่องตัดกระดาษ