สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

หนังสือเผยแพร่ อาเซียน อินโฟกราฟฟิก ASEAN Infographic

    หนังสือชุด อาเซียนดีเอ็นเอ (ASEAN DNA Series) เป็นผลงานร่วมระหว่างสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความรู้อันดีระหว่างกันที่จะนำไปสู่หนึ่งหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

     สำหรับ อาเซียน อินโฟกราฟฟิก (ASEAN Infographic) เป็นผลงานชิ้นแรกของหนังสือชุด อาเซียนดีเอ็นเอ โดยมีลักษณะเป็นการค้นคว้าและนำข้อมูลสถิติที่สำคัญในด้านต่างๆ ของ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนมาออกแบบเพื่อนำเสนอในรูปแบบกราฟฟิกที่สวยงาม สีสันสดใสเข้าใจง่าย มีคำอธิบายประกอบสั้นๆ เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกชาติ และทุกวัยให้หันมาสนใจในประชาคมอาเซียน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนหลัก คือ

A : Agricultural

•ข้อมูล/สถิติด้านการเกษตร ซึ่งเป็นผลผลิตหลัก ของประชาคมอาเซียน

S : Socio-Demographic

•ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ในมิติต่างๆ ของ 10 ชาติอาเซียน

E : Economic Information

•ข้อมูล/สถิติเปรียบเทียบด้านเศรษฐกิจในแง่มุมที่สำคัญๆ

A : Academic & Profession

•ข้อมูลด้านการศึกษา และวิชาชีพที่เปิดเสรีในอาเซียน

N : Network

•ข้อมูล/สถิติการใช้อินเตอร์เน็ต การสื่อสารและเครือข่ายสังคมออนไลน์

แนบไฟล์เอกสาร: