สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมเสนองานวิชาการในงาน CIT2013&UniNOMS2013

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะจัดให้มีงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Computer Infomation Technologies 2013 : CIT2013 และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต (UniNet Network Operation and Management Workshop : UniNOMS2013 ระหว่างวันที่  23 - 25 มกราคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าทางวิชาการ อันก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรมของประเทศ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cit.uni.net.th/2013/ หรือ  http://www.uni.net.th
 
 
 
แนบไฟล์เอกสาร: