สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2013

      ด้วย TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2013 ขึ้นเป็นปีที่ 6 เพื่อให้การยกย่อง และสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมให้สามารถยกระดับมาตรฐาน และนำการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ได้อย่างเป็นระบบดียิ่งขึ้น นั้น
 
      ในการนี้ คณะทำงานร่วม จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผลงานทางด้าน ICT จากองค์กรของท่านเข้าร่วมโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2013 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยยกระดับระบบ ICT ขององค์กรในประเทศไทยให้มีมาตรฐานในระดับสากล ทั้งนี้ คณะทำงานร่วมได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล และรายละเอียดโครงการ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยได้กำหนดการเปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ - ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
 
   
แนบไฟล์เอกสาร: