สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แผนผังที่จอดรถ งานซ้อมย่อยรับปริญญา ณ ราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

 
สามารถดูข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://graduate.rmutsv.ac.th/2555/