สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  จึงได้มีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการไปศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา  ซึ่งไม่เกิน  ๔ เดือน และถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดในประเทศไทย  
     สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inter.mua.go.th หรือ http://www.inter.mua.go.th/main2/article.php?id=281   โดยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเอกสารแนบได้ไม่เกินจำนวน ๑๐ คน  โดยส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครทุนดังกล่าวฯ มายังกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ภายในวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   เพิ่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ภายในวันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ต่อไป