สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

   ด้วยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network) หรือ PULINET ขอเชิญชวน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  เพื่อเปิดการเปิดโอกาศให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของข่ายงานด้วย
 
กำหนดการรับผลงาน  :  ตั้งแต่วันที่ 21-31 ตุลาคม 2556
กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราไปรษณีย์ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงาน
 
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองมายัง สำนักหอสมุดกลาง วังท่าพระ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดโลโก้ PULINET” มาที่
สำนักหอสมุดกกลาง วังท่าพระ
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่ 02-222-4885  หรือ http://www.lib.su.ac.th