สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

รายการคู่ข่าวคู่ซี้ เรื่อง เห็ดโอ่ง ของอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

   ด้วยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนท์ทีวี ช่อง ๙ ได้ดำเนินการถ่ายทำรายการคู่ข่าวคู่ซี้ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในผลงาน "เห็ดโอ่ง" ของอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   สามารถรับชมได้ที่นี่ คลิก