สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ประกาศแจ้งอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

          ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเตอร์เน็ตระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยช้ากว่าปกติ  ซึ่งทางสำนักวิทยฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานอินเตอร์ทั่วไป  โดยใช้วงจรสำรองผ่านผู้ให้บริการ CAT ซึ่งทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้ากว่าปกติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว  หากสัญญาณวงจรของ UniNet กลับมาใช้งานได้เป็นปกติจะแจ้งให้ทราบต่อไป
                                                                                                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
                                                                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
                                                                                                          วันที่  25 พฤศจิกายน 2556
 
ตรวจสอบสถานะการใช้งาน http://netmon.rmutsv.ac.th/cgi-bin/nagios2/statusmap.cgi?host=all