สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.30 น.- 24.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาลัยสงขลานครินทร์ จะปรับปรุงระบบไฟฟ้า ห้อง Data Center ซึ่งส่งผลกระทบให้การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเส้นทางอินเทอร์เน็ต(เส้นทางหลัก) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ กับ UniNet  ทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้าลง ในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558