สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ประกาศปิดปรับปรุงระบบสายส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง ( Fiber Optic)

 
     เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารใหม่ คณะวิศกรรมศาสตร์  มีความจำเป็นต้องรื้อถอนเสาไฟฟ้า ซึ่งกระทบต่อสายส่งสัญญาณเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ทำให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้ได้ ในระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 บริเวณอาคารดังต่อไปนี้ 

1. อาคาร 3 จิตกรรมและการออกแบบ 
2. อาคารโรงฝึกงานแผนกช่างกลเรือ
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สำนักวิทยบริการฯ