สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การปรับเปลี่ยนเส้นทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ Uninet

         ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการย้ายเส้นทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ Uninet  ซึ่งเดิมใช้เส้นทางของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ที่ทาง Uninet  เช่าอยู่  แล้วทำการเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางใหม่ที่ Uninet  ติดตั้งเอง  อยู่ในระหว่างขั้นตอนการทดสอบ    มีปัญหาสามารถติดต่อที่   IPPHONE 3912   โทรศัพท์ภายใน 1912  สามารถแจ้งปัญหาและแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ คลิก