สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

ในกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับมาตราฐาน ในวันที่ ๒๘ มกราคม - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๙.๓๐ น.