สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขยายเวลาการส่งบทความ ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมเสนองานวิชาการในงาน CIT2013&UniNOMS2013

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จะจัดให้มีงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Computer Infomation Technologies 2013 : CIT2013 และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต (UniNet Network Operation and Management Workshop : UniNOMS2013 ระหว่างวันที่  23 - 25 มกราคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ที่มีคุณค่าทางวิชาการ อันก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรมของประเทศ  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cit.uni.net.th/2013/ หรือ  http://www.uni.net.th
 
ประกาศขยายระยะเวลาการส่งบทความวิชาการดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรอบระยะเวลา
จากเดิม
เปลี่ยนแปลงเป็น
กำหนดเริ่มส่งบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์:
22 ตุลาคม 2555  – 15 ธันวาคม 2555
22 ตุลาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2555
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/เอกสารนำเสนอ:
3  มกราคม  2556
11  มกราคม  2556
ส่งบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์พร้อมตีพิมพ์:
10  มกราคม  2556
16  มกราคม  2556
วันเสนอผลงาน:
24  มกราคม  2556
24  มกราคม  2556