สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ตรวจผู้ใช้งาน Internet (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลา ในช่วงเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7 สิงหาคม 2558