สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แจ้งปรับปรุงระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.- 24.00 น ทางสำนักวิทยบริการฯ จะมีการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่าย Internet  ในส่วนของอุปกรณ์ระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งาน Internet ในบางช่วงเวลาดังกล่าว

    การเข้าใช้งาน Internet จะต้อง Login ผ่านทางหน้าเว็บ จะทำให้การใช้งานในช่วงของวันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 8.00 น.- 17.00 น จึงทำให้ Internet บางช่วงเวลาไม่สามารถใช้งานบางชั่วขณะ

   วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30 น  จะทำการปรับระบบระบุตัวตนการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authentication) กลับเหมือนเดิม  โดย Login ด้วยโปรแกรม Cisco NAC Agent

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13 ตุลาคม 2558