สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยผ่านเว็บไซต์ (ครั้งที่ ๒)

  ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย  http://www.lawamendment.go.th/  โดยได้เปิดให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านกฎหมาย เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยระหว่างภาครัฐและประชาชน

  ปัจจุบันเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ หรือร่างกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่จะให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอยุ่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งกระทรวงฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ฯ ใหม่ ให้มีความทันสมัย และเพื่อรองรับกับการใช้งานในปัจจุบันมากขึ้น