สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต CIT&UniNOMS 2014

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะจัดให้มีการประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Computer Information Technologies หรือ CIT) และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต (UniNet Network Operation and Management Workshop (UniNOMS)) ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการระดับประเทศในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนลโลยีสารสนเทศ  โดยจะจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยและเทคโนโลยี  ที่มีคุณค่าทางวิชาการ  อันก่อประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการอุตสาหกรรมของประเทศ ความละเอียดตามเอกสารที่แนบ
    ในการนี้  สำนักงานฯ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในหน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.cit.uni.net.th/2014/  หรือ  http://www.uni.net.th
แนบไฟล์เอกสาร: