สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งาน Google Apps For Education สำหรับบุคลากร

           เนื่องด้วย ทีมงาน Google ประเทศไทย ได้เข้ามาสนับสนุนและช่วยเหลือในการพัฒนาระบบ Google Apps For Education สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น เพื่อให้การดำเนินการมีความชัดเจนและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งาน Google Apps For Education สำหรับบุคลากร  ในระหว่าง วันที่ 3 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 59302 ชั้น 3  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  
          โดยท่านสามารถแจ้งเข้าอบรมตามแบบตอบรับผ่านทางเว็บไซต์ http://goo.gl/Ox9Zo  หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณภานุวัฒน์ หนูนคง e-mail : panuwat.n@rmutsv.ac.th โทร 0–7489-0600, IP Phone 3922