สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญรับชมเทปบันทึกภาพ งานวิชาการ "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2014" (เทคโนโลยีและวัฒนธรรม)

 
    ขอเชิญรับชมเทปบันทึกภาพ งานวิชาการ "ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์  2014" (เทคโนโลยีและวัฒนธรรม)  ระหว่างวันที่  14 - 16 มกราคม  2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา  สามารถรับชมได้ที่ http://srivijayatv.rmutsv.ac.th/RMUTSV-Fair-2014