สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

PHP การค้นหาไฟล์หรือ directory ด้วยฟังก์ชัน glob()


ฟังก์ชั้น glob(pattern)
pattern คือ รูปแบบที่เรากำหนด

ฟังก์ชัน glob จะส่งค่ากลับมาเป็น pathname ที่เราระบุตรง pattern 

ตัวอย่าง 
<?php
          $i = 0;
        foreach (glob("file/*.txt") as $filename) {
            $i++;
            echo "<strong>รายการที่ ".$i.'</strong> ';
            echo "$filename" ."&nbsp;&nbsp; <strong>size</strong> " . filesize($filename) . ' ';
            $arrFilename = explode("/",$filename);
        
            echo "<a href=\"download.php?file=".$arrFilename[1]."\">ดาวน์โหลด</a> ";
            echo "<br>";
        }
        ?>
ผลลัพธ์

รายการที่ 1 file/result.txt   size 30045
 
ประเภทบทความ: