สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การลงรายการหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib

     การลงรายการหนังสือในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib
         
             การวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานหนึ่งของงานจัดการความรู้  ครอบคลุมในเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่ฝ่ายฯ ได้จัดหาเข้ามาตามความต้องการของผู้ใช้บริการโดยกำหนดการลงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  และจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมดิวอิ้
เป็นการลงรายละเอียดทางบรรณานุกรมหนังสือ เช่น ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง เลขหมู่ สำนักพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งเอื้อประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการผ่านระบบสืบค้นออนไลน์ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยดำเนินการตามมาตรฐานของ  การลงรายการทางบรรณานุกรมแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 หรือ AACR2 (Anglo-American Catalog Rules) และ MARC (Machine Readable Cataloging) เพื่อให้การลงรายการเป็นมาตรฐานเดียวกัน
           ประโยชน์ที่ได้รับในการลงรายการหนังสือ
1 .ผู้ใช้ห้องสมุดใช้เป็นจุดเข้าถึง (Access Point) ทรัพยากร สารสนเทศที่ห้องสมุดมีไว้บริการ
2. หนังสือทุกเล่มในห้องสมุดมีสัญลักษณ์และมีตำแหน่งที่แน่นอน
3. ช่วยให้บรรณารักษ์จัดหาและควบคุมทรัพยากรให้ตรงตาม นโยบายและทราบจำนวนทรัพยากรสารสนเทศแต่ละสาขาวิชา
 
ขั้นตอนในการลงรายการหนังสือแต่ละเล่มเมื่อฝ่ายจัดหา -จัดซื้อเข้ามาในห้องสมุด เริ่มด้วยการเข้าสู่โปรแกรม Walai Autolib
1.จากหน้า Destop ดับเบิ้ลคลิก Icon โปรแกรม Walai Autolib เพื่อเริ่มใช้งาน
2. เข้าสู่ระบบ  โปรแกรม Walai Autolib ดับเบิ้ลคลิก

2.1 ใส่Username และ password ของห้องสมุดส่วนงานของแต่ละคน  คลิ๊ก ok เข้าสู่ระบบ


2.2 เข้าสู่ระบบ

          การเช็คซ้ำ /ตรวจสอบรายการหนังสือกับฐานข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการหนังสือในระบบ Walai AutoLib  ก่อนทำการวิเคราะห์ /ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
  1. เมื่อเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู Search คลิ๊ก รูปแว่นขยาย        พิมพ์ชื่อเรื่อง /ชื่อผูแต่ง /หัวเรื่อง หรือ ISBN
     ตัวอย่างเช่น ชื่อเรื่อง : สร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งมีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วจำนวน 5 copy

                   ยกเว้นในกรณีที่หนังสือ เรื่อง สร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจ /ผู้แต่ง ศักดิ์สิทธิ์  ศุขสุเมฆ –พิมพ์ครั้งที่ 2—ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2560 สามารถสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มใหม่ได้ในห้องสมุด ซึ่งของเก่า พิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557
การสร้างระเบีบนบรรณานุกรมใหม่ คลิ๊ก   หรือ Ctrl +N  ซึ่งปรากฏในหน้าจอ
        ตัวอย่าง : การลงรายการ หนังสือชื่อ 10 ตำนานแห่งโลกบันเทิง / ดาณุกา  ไชยพรธรรม /พิมพ์ครั้งที่ 2
ปีที่พิมพ์ 2560 /จัดทำโดยกอแก้ว สนพ. /239 หน้า มีภาพประกอบ  
ประเภทบทความ: