สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ไฟซอล หมานอีน's blog

Add icon ionic framwork

การสร้าง Icon Apps มีวิธิการดั้งนี้
1.เข้าไปที่ไฟล์ config.xml
2.เข้าไปเพิ่มชื่อไฟล์สำหรับ icon Apps ตามรูปภาพ

3.หลังจากนั้นก็ทำการบิ้วแอพก็จะได้ Icon Apps ตามที่ต้องการ

แก้ปัญหาการปรับปรุงข้อมูลใน Ldap ไม่ได้


   หลังจากที่เรียนรู้การเขียนโปรแกรมบน ldap เบื้องต้นนั้น เจอปัญหาการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขในฐานข้อมูล  Ldap ไม่ได้
วิธีแก้ปัญหา คือ การที่เราจะไปแก้ไขข้อมูลได้นั้นอาจต้องใช้สิทธิของผู้ใช้คนั้นเองหรือผู้ดูแลระบบในการแก้ไขข้อมูลดังตัวอย่าง
 
$b = ldap_bind($ds,'user','password');
เพื่อ login เข้าไปใน ldap หลังจากนั้นก็ใช้คำสั่ง ldap_mod_add หรือ ldap_mod_replace ในการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล 
 

Add Splash Screen to IonicFramework Project

มีวิธีการทำดังนี้
1.ติดตั้ง plugin cordova ดังนี้ :: cordova plugin add org.apache.cordova.splashscreen
2.เพิ่มคำสั่งในหน้า config.xml ดังนี้ 
  <preference name="SplashScreen" value="screen"/>
  <preference name="SplashScreenDelay" value="5000"/>
3.หลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนรูปใน MYApps\resources\android\splash ตามขนาดที่ระบุไว้
4.ทำการบิ้วโปรเจคด้วยคำสั่ง ionic build android 
5.ขั้นตอนสุดท้ายก็บิ้วไฟล์ apk ออกไปติดตั้งตามปกติ
 
 

ionic search box with clear field

1.กำหนด input text ในแอพเพื่อไว้สำหรับป้อนข้อความในการค้นหา
<input type="text" placeholder="Search" ng-model="querysearch">
<button ng-click="querysearch = ''" class="button ion-android-close input-button button-small" ng-show="querysearch.length"></button>
2.เขียนโปรแกรมเพื่อเคลียค่าในใฟล์ App.js
 $scope.clearSearch = function() {
   $scope.querysearch = '';
 };

​ionic framework check internet connection


1.ติดตั้ง plugin โดยใช้คำสั่งดังนี้
cordova plugin add org.apache.cordova.network-information
2.เขียนสคริปท์ในไฟล์ app.js เพิ่ม

if (window.Connection){
       if(navigator.connection.type == Connection.NONE) {
        alert("Internet Disconnected on your device"); 
       }
    }
3.จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

สร้าง App ง่ายๆกับ ionic Framework

ตัวอย่างคำสั่งเบื้องต้นในการทำ App ด้วย ionic Framework

1.คำสั่งที่ใช้สร้างโปรเจค 
 ionic start <ชื่อโปรเจค> (tabs|blank|sidemenu) ตัวอย่างคำสั่งสร้างโปรเจค  ionic start myApp tabs
2.สามารถทดสอบใช้คำสั่งเพื่อการแสดงผล
 ionic serve
3. ทดสอบแอพบน Emulator
 ionic platform add android

แนะนำเว็บไซต์ตัวอย่าง cordova plugin สำหรับนักพัฒนา mobile application

นักพัฒนา mobile application ควรศึกษาและทำความเข้าใจในส่วนของ plugin ต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาแอพ โดยสามารถศึกษาตัวอย่างการติดตั้ง การเรียกใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ http://ngcordova.com/docs/plugins/ ได้เลยครับ

วิธีแก้ปัญหา image not display on android device

การกำหนดในลักษณะแบบนี้ <img src="../img/greeting.png"> จะเจอปัญหาว่ารูปนั้นจะไม่แสดงบนอุปกรณ์ ดั้งนั้นวิธีแก้ปัญหานี้จะหมดไปโดยการกำหนดรูปแบบลักษณะดั้งนี้ <img src="/android_asset/www/img/greeting.png"> รูปต่างก็จะแสดงได้ตามปกติ