สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง

แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทงานก่อสร้าง

 
  1. จัดทำแผนความต้องการและคำของบประมาณ โดยใช้
แบบฟอร์ม แบบเสนอรายการสิ่งก่อสร้าง (ป.08)
** ควรมีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย **
 

2. ขอความอนุเคราะห์กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
จัดทำแบบรูปรายการและประมาณการราคา (BOQ)
 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย
  1. เจ้าหน้าที่ชี้สถานที่
** แนะนำเป็นเจ้าของสถานที่ร่วมกับบุคลากรผู้ออกแบบ
  1. ผู้ควบคุมงาน
** จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ
  1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
** จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ ด้วยอย่างน้อย 1 คน
  1. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
** จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ ด้วยอย่างน้อย 1 คน
 


4. การขออนุมัติราคากลางจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วจึงเสนอไปยังอธิการเพื่ออนุมัติราคากลาง โดยราคากลางจะสามารถใช้อ้างอิงได้ 30 วัน นับจากวันที่อนุมัติราคากลาง

5. หลังจากได้รับอนุมัติราคากลาง พัสดุจะเป็นผู้ดำเนินการต่อ หากราคากลางไม่เกิน 500,000 บาทจะใช้วิธีการตกลงราคา แต่หากมากกว่า 500,000 บาท จะใช้วิธีการ e-Bidding
  
 
6. คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผล จะใช้คณะกรรมชุดเดียวกับคณะกรรมการกำหนดราคากลางกันได้6. เมื่อผู้รับเหมาขออนุญาตเข้าพื้นที่ ประธานตรวจการจ้างจะเป็นผู้กำหนดอนุญาตให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการได้วันไหน
 


7. ขณะผู้รับเหมาดำเนินการผู้ควบคุมงานจะต้องมีการเข้าตรวจสอบควมคุมงานทุกวันและมีการลงสมุดบันทึกการควมคุมงานทุกวัน และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาอยู่เสมออย่างน้อย 1 ครั้ง
 
8. เมื่อผู้รับเหมาส่งมอบงานให้ประธานตรวจการจ้างนัดประชุมตรวจรับงานภายในระยะเวลา 7 วัน หากพบข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามแบบให้ที่หนังสือแจ้งผู้รับเหมาทราบภายใน 3 วัน ให้ดำเนินการแก้ไข
 
9. เมื่อการตรวจรับเรียบร้อย ให้คณะกรรมตรวจการจ้างลงนามในเอกสารตรวจการจ้างและแนบรูปประกอบพร้อมลงนามคณะกรรมการส่งงานพัสดุเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป


 
ประเภทบทความ: