สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การใช้งาน Class Container และ Class Row bootstrap 3

Bootstrap 3 CSS (การใช้งาน Class หลักใน bootstrap 3)

class ที่ชื่อว่า “Container” และ “Container-fluid”

       Container เป็นกล่องสำหรบเก็บเนื้อหา ส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้ภายในเป็นรูปแบบขนาดตายตัว แสดงอยู่กึ่งกลางหน้าจอซึ่ง container นี้จะมีความกว้างอยู่ที่ 940px

ตัวอย่าง

    <body>
        <div class="container">
          ........
        </div>
    </body>

       container-fluid เป็นกล่องสำหรบเก็บเนื้อหาส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้ภายในเป็นรูปแบบยืดหยุ่นได้ ตามขนาดของจอแสดงผล

ตัวอย่าง

        <body>
            <div class="container-fluid">
              ........
            </div>
        </body>

ผลลัพธ์ ที่แตกต่างกันระหว่าง container และ container-fluid

class ที่ชื่อว่า “row”

หลังจากที่เราสร้าง class ที่ชื่อว่า container เพื่อครอบเนื้อหา และส่วนประกอบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่เราต้องเรียนรู้และสำคัญมากก็ คือ class ที่ชื่อว่า “row” อยู่ภายใน class ที่ชื่อว่า container เสมอ

        <body>
          <div class="container">
            <div class="row">
              ........
            </div>
          </div>
        </body>
        <body>
          <div class="container-fluid">
            <div class="row">
              ........
            </div>
          </div>
        </body>
ประเภทบทความ: