สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขั้นตอนการส่งเงินค่าปรับ

งานห้องสมุดขึ้นตรงกับงานวิทยบริการและสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มีหน้าที่ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  แก่นักศึกษา อาจารย์ นักเรียนและบุคคลทั่วไป
การให้บริการยืมคืน สื่อต่างๆ มีกำหนดระยะเวลาส่งคืน  ถ้าหากส่งเกินกำหนดเวลา  ทางห้องสมุดก็จะคิดค่าปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัย  เงินค่าปรับได้ส่งที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยครบถ้วน

ประเภทบทความ: