สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

ขั้นตอนการคืนสารสนเทศ

ขั้นตอนการคืนสารสนเทศ
1.เข้าระบบWalai


 2.เข้าไปที่หน้าคืน


3. ให้นำหนังสือที่จะคืนมายิงบาร์โค้ตเพื่อทำการคืน  ถ้าสมาชิกต้องการ
สลิปรายการหนังสือที่คืน ก็ให้ปริ้นส์สลิปรายการหนังสือเป็นหลักฐานก็ได้
4.เสร็จสิ้นขั้นตอนการคืนสารสนเทศ
 
ประเภทบทความ: