สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

บริการการยืมสารสนเทศ

บริการ ยืมสารสนเทศ
1.เข้าระบบWalai


2.เข้าไปที่หน้ายืม3.นำบัตรนักศึกษามาสแกนบาร์โค้ต หรือถ้าเป็นบุคลากร ก็จะใช้เลขบัตรประชาชนดังตัวอย่างซึ่งเป็นอาจารย์ก็จะปรากฏดังนี้


4.กรณีสมาชิกต้องการยืมหนังสือเพิ่ม ก็ให้นำหนังสือที่จะยืมมายิงบาร์โค้ตเพื่อทำการยืม เสร็จแล้วให้ประทับวันที่คืนด้านหลังที่ใบกำหนดส่ง ตามตัวอย่าง ซึ่งอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยสามารถยืมได้ 90 วัน หรือจะปริ้นส์สลิปรายการหนังสือที่ยืมให้ด้วยก็ได้
5.เสร็จสิ้นขั้นตอนการยืมหนังสือ
ประเภทบทความ: