สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การติดตั้ง VPN Server บน linux debian

การติดตั้ง VPN Server บน  linux debian 
แนะนำการติดตั้ง vnp Server ที่สะดวกด้วย softether 
เมือเราเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Update packget ก่อนด้วยคำสั่ง 
  aptitude update
  aptitude upgrade
  aptitude install 

จากนั้นทำการ download ไปเก็บไว้ /usr/local โปรแกรม SoftEther ด้วยคำสั่ง
  cd /usr/local
  wget http://www.softether-download.com/files/softether/v4.22-9634-beta-2016.11.27-tree/Linux/SoftEther_VPN_Server/64bit_-_Intel_x64_or_AMD64/softether-vpnserver-v4.22-9634-beta-2016.11.27-linux-x64-64bit.tar.gz

ทำการแตก file 
  tar xzf softether-vpnserver-v4.22-9634-beta-2016.11.27-linux-x64-64bit.tar.gz

เข้าไปยัง diretory vpnserver
  cd /usr/local/vpnserver
  make

จากในเราจะเห็นเงื่อนไขในการติดตั้ง ให้เลือกกด 1 เพื่อตอบ Yes ในการยอมรับเงื่อนไข

แล้วทำการ start service 
  ./vpnserver start
เราทำการตั้งค่า Permissions file 
  chmod 600 *
  chmod 700 vpnserver
  chmod 700 vpncmd

ทำการใช้ cmd tool เพื่อการตรวจสอบ 
  ./vpncmd

ทำการเลือกกด 3 และใช้คำสั่ง check

ระบบการแจ้งว่า  “All checks passed” ถ้าไม่ปัญหากับระบบ
ทำการสร้างให้เป็น service system โดยการสร้าง file 
 vi /lib/systemd/system/vpnserver.service
เพิ่ม script ลงใน  file 
[Unit]
Description=SoftEther VPN Server
After=network.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/vpnserver/vpnserver start
ExecStop=/usr/local/vpnserver/vpnserver stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target

จากนั้นเราสามารถใช้ คำสั่ง systemctl 
  systemctl stop vnpserver
  systemctl start vnpserver
  systemctl enable vpnserver

ทำการตั้งค่า virtual hub ด้วยคำสั่ง vpncdm แล้วเลือก 1  จากนั้น ใช้คำสั่ง ServerPasswordset แล้วตั้งค่า Password
  ./vpncmd

จากนั้นตั้งค่าในส่วนของ Remote access client 
download file และแตก file 
  wget http://www.softether-download.com/files/softether/v4.22-9634-beta-2016.11.27-tree/Linux/SoftEther_VPN_Client/64bit_-_Intel_x64_or_AMD64/softether-vpnclient-v4.22-9634-beta-2016.11.27-linux-x64-64bit.tar.gz
  tar xzf softether-vpnclient-v4.22-9634-beta-2016.11.27-linux-x64-64bit.tar.gz
  make

ปรับค่า permissions
  chmod 600 *
  chmod 700 vpnclient
  chmod 700 vpncmd

start VPN client 
  ./vpnclient start
  ./vpncmd

เลือกกด 2 เพื่อตั้งค่าของ virtual hub

ทำการตั้งค่า user account เพื่อใช้งาน 


ทดสอบการใช้งานดูครับ
ที่มาแหล่งข้อมูล https://linuxconfig.org/setting-up-softether-vpn-server-on-ubuntu-16-04-xenial-xerus-linux


 
ประเภทบทความ: