สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขั้นตอนการสแกนหนังสือวิจัย

ขั้นตอนการสแกนหนังสือวิจัย
การนำหนังสือวิจัยมาสแกนเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องยืมตัวเล่ม เพียงแค่ไปที่เว็บไซต์  https://repository.rmutsv.ac.th/ เพื่อค้นหาชื่อเรื่องที่ต้องการ1.ขั้นตอนการสแกน
1.1 สแกนหน้าปก (Cover)
1.2 สแกนบทคัดย่อ (Abstract)1.3 สแกนกิตติกรรมประกาศ

1.4 สแกนสารบัญ (Content)
1.5 สแกนบทที่ 1 (Chapter 1)
1.6 สแกนบทที่ 2 (Chapter 2)1.7 สแกนบทที่ 3 (Chapter 3)1.8 สแกนบทที่ 4 (Chapter 4)1.9 สแกนบทที่ 5 (Chapter 5)1.10 สแกนบรรณานุกรม (References)1.11 สแกนภาคผนวก (Appendix) ถ้ามี
1.12 สแกนประวัติผู้จัดทำวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ (Biography)
2.เสร็จจากขั้นตอนการสแกนแล้วให้เปิด goggle Drive


3.คลิ๊กที่คำว่า Research เลือกรายงานการวิจัย


4.พิมพ์ชื่อเรื่องวิจัยหรือปริญญานิพนธ์ที่ได้สแกนไว้


5.เรียงหัวข้อไว้ดังนี้


6.เสร็จสื้นกระบวนการสแกนวิจัยหรือปริญญานิพนธ์
ประเภทบทความ: