สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การทำหนังสือวารสารขึ้นชั้นบริการ

           ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม มีหนังสือสำหรับให้บริการทั้งหนังสือตำรา และวารสารนิตยสาร  หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะวารสารนิตยสารห้องสมุดได้ดำเนินการจัดหาหนังสือวารสาร ทั้งทางวิชาการ และบันเทิง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดได้พัฒนาจากการเป็นห้องสมุดขนาดเล็ก ไปสู่การเป็นห้องสมุดขนาดกลาง จากการดำเนินงานที่ใช้ระบบมือ (Manual System) ไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติงาน (Computer-Assisted System) และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated System) และปัจจุบันเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book & e-Database)  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเรียน  การสอน  การค้นคว้า  วิจัยของคณาจารย์  นักศึกษา  นักวิจัย  บุคลากรของสถาบันและผู้ใช้บริการทั่วไป
           สำหรับวารสารนิตยสารที่มีบริการ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยเคยมีให้บริการมากกว่า 52 รายชื่อ แต่ปัจจุบันนี้มีเหลือเพียง 33 รายชื่อ สืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุที่ทำให้นิตยสารในปัจจุบันลดลงหรือต้องปิดตัวลงด้วยภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราซบเซา ทำให้ส่งผลต่อกำลังซื้อนิตยสารลดลง  ทำให้รายได้จากโฆษณาสินค้าต่างๆ ลดลงไปด้วย โดยเฉพาะนิตยสารแฟชั่นต่างๆ พฤติกรรมการอ่านหนังสือของผู้คนเปลี่ยนไป โดยเฉพาะกลุ่มคนอ่านหนุ่มสาวและกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ ได้หันไปหาสื่อออนไลน์มากขึ้น ต้นทุนการผลิตนิตยสารสูงขึ้น   โดยเฉพาะนิตยสารหัวใหญ่ๆ   ที่เน้นการนำเสนอเรื่องแฟชั่น และความสวยความงามเป็นหลัก ที่จำเป็นต้องพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี และต้องพิมพ์สี่สีตลอดทั้งเล่ม ต้องลงทุนสูงมาก ในขณะที่รายได้จากโฆษณาที่เคยได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยลดลง จึงทำให้ดำเนินกิจการต่อไปไม่ได้ และต้องปิดตัวเอง หรือไม่ก็แปลงไปเป็นฉบับอี-แม็กกาซีน เพราะใช้ต้นทุนการผลิตน้อยลง โดยเฉพาะไม่ต้องเสียค่ากระดาษที่มีราคาแพง เจ้าของกิจการต้องการนำเงินไปลงทุนอย่างอื่น เช่น บางบริษัทที่แต่เดิมผลิตนิตยสารมากมายและมีผลกำไรจากนิตยสารสูงมาก ขอยกตัวอย่างนิตยสารที่ต้องปิดตัวลง ดังนี้
           1.นิตยสารสกุลไทย ที่มีมานาน 62 ปี (พ.ศ.2497-2559)ต้องปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ 31 ตุลาคม  2559 ด้วยเพราะสภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป ฉบับที่ 3237 เป็นฉบับสุดท้าย
            หน้าปกฉบับที่ 3237 เป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9

ภาพภายในเล่มที่หาดูได้ยาก

2.นิตยสารขวัญเรือน ที่มีอายุ 49 ปี (ธันวาคม 2511-ธันวาคม  2560) รวมท1102 ฉบับ
ฉบับสุดท้าย ธันวาคม 2560
     หน้าปกขวัญเรือนฉบับสุดท้าย

3.นิตยสารคู่สร้าง-คู่สม ที่มีอายุ 38 ปี (พ.ศ. 2523-2560) ฉบับที่ 1005 เป็นฉบับสุดท้าย ส่งท้ายปี 2560

ตัวอย่างนิตยสารที่อยู่คู่ผู้อ่านมานานต้องปิดตัวลงด้วยภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภค
            ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน จำนวนวารสารนิตยสารที่เคยบอกรับที่เคยมีมากกว่า 52 รายชื่อ ต้องลดลงเหลือเพียง 33 รายชื่อ ในปี 2561 นี้  ดังนี้
1.Art 4D วารสารประเภทบันเทิง
2.Camerat วารสารประเภทบันเทิง
3.Electronics Handbook วารสารประเภทวิชาการ
4.Fine Art วารสารประเภทวิชาการ   /ราย 2 เดือน
5.GM วารสารประเภทบันเทิง
6.Hello! วารสารประเภทบันเทิง
7.Life & Home วารสารประเภทวิชาการ
8.M B A วารสารประเภทวิชาการ   /ราย 2 เดือน
9.National Geographic วารสารประเภทวิชาการ
10.What Hi – Fi วารสารประเภทบันเทิง
11.การเงินการธนาคาร วารสารประเภทวิชาการ
12.เกษตรกรรมธรรมชาติ วารสารประเภทวิชาการ
13.ข่าวช่าง วารสารประเภทวิชาการ   /ราย 2 เดือน
14.ชีวจิต วารสารประเภทวิชาการ
15.ต่วนตูนพิเศษ วารสารประเภทวิชาการ
16.ทีวีพูล วารสารประเภทบันเทิง
17.เทคนิคเครื่องกลไฟฟ้า วารสารประเภทวิชาการ
18.เทคโนโลยีชาวบ้าน วารสารประเภทวิชาการ
19.บ้านและสวน วารสารประเภทบันเทิง
20.แพรว วารสารประเภทบันเทิง
21.มติชนสัปดาห์ วารสารประเภทวิชาการ
22.มอเตอร์ไซด์ วารสารประเภทวิชาการ
23.แม่บ้าน วารสารประเภทบันเทิง
24.แม่และเด็ก วารสารประเภทวิชาการ
25.ยานยนต์ วารสารประเภทวิชาการ
26.ศิลปวัมนธรรม วารสารประเภทวิชาการ
27.สตาร์ซ้อคเกอร์ วารสารประเภทบันเทิง
28.สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ วารสารประเภทวิชาการ
29.สารคดี วารสารประเภทวิชาการ
30.เส้นทางทำมาหากิน วารสารประเภทวิชาการ
31.หมอชาวบ้าน วารสารประเภทวิชาการ
32.หนีกรุงไปปรุงฝัน วารสารประเภทบันเทิง
33.อสท. วารสารประเภทวิชาการ

รายละเอียดขั้นตอนการบอกรับวารสารนิตยสารลงในระบบ Walai Autolip มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
            1.ได้รับวารสารนิตยสารที่ทางร้านส่งมา ทำการตรวจเช็ครายชื่อตามใบส่งของให้ตรงกับชื่อวารสารนิตยสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน  เมื่อตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว
            2.ประทับตรามหาวิทยาลัยฯ ตราห้องสมุด ที่สันของวารสารนิตยสารทั้งสามด้านยกเว้นที่สันปก


3.ประทับตรามหาวิทยาลัยฯ ตราห้องสมุด หน้าที่สองถัดจากปก


            และหน้าที่ 21 ประทับตราห้องสมุดอย่างเดียว หน้านี้บรรณารักษ์กำหนดขึ้นมาเอง (ห้องสมุดแต่ละที่อาจกำหนดหน้าไม่เหมือนกันอยู่ที่บรรณารักษ์เป็นผู้กำหนด) และหน้าต่อไปแล้วต่อจะประทับหน้าไหนตามเหมาะสม ถัดจากนั้นออกเลขบาร์โค้ตวารสาร ให้เข้าไปที่ Walai Autolip (W สีเขียวที่อยู่หน้าจอ) ดับเบิ้ลคลิ๊ก

4.ไปที่คำว่ารหัสบาร์โค้ต พิมพ์อักษร SKJ ใส่ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก และพิมพ์เลขบาร์โค้ตซึ่งเป็นเลขที่รันมาจากนิตยสาร ฉบับก่อนหน้านี้ 


เสร็จแล้วไปที่คำว่าเพิ่ม ตัวอักษร SKJ  และเลขบาร์โค้ตจะมาปรากฏที่


           
คลิ๊กไปที่สร้างบาร์โค้ต 

คลิ๊กแล้วเลขบาร์โค้ตจะมาปรากฏที่  จากนั้นไปที่ภาพเครื่องปริ้นส์ สั่งปริ้นส์ ที่เครื่องปริ้นส์จะใส่กระดาษสติ๋กเกอร์ขนาด A12

5.นำเลขบาร์โค้ตไปติดที่หน้าปกวารสาร จากนั้นติดสก๊อตเทปใสขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งติดทับสติ๊กเกอร์บาร์โค้ตเพื่อไม่ให้บาร์โค้ตหลุดลอกจากปก

ขั้นตอนการเข้าสู่กระบวนการบอกรับในระบบ Walai Autolip  เปิดโปรแกรม Walai Autolip
1.ไปที่แว่นขยาย


2.คลิ๊กแสดงไปที่หน้าจอ ที่สองคลิ๊กเพื่อเลือกคำว่า วารสาร


3.ใส่ชื่ออักษร a แล้วดับเบิ้ลคลิ๊ก จะปรากฏหน้าจอที่มีรายชื่อวารสารนิตยสารทั้งหมด

4.เลือกรายชื่อที่จะทำการลงทะเบียนซึ่งตัวอย่างที่ทำนี้เป็นนิตยสารแพรว คลิ๋กดูว่า แพรวอยู่หน้าไหน


5.แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อ แพรว


6.คลิ๊กขวาไปที่แก้ไข Holding


7.คลิ๊กซ้ายไปที่ รายการรอลงทะเบียน


8.จะปรากฏหน้าจอที่มีตารางแสดงรายละเอียดของนิตยสาร ให้เลือกฉบับที่ตรงกับวารสารที่อยู่ในมือ แต่หากไม่มีให้เลือก ก็ให้คลิ๊กขวาไปที่บรรทัดสุดท้ายของตาราง เพื่อเลือกคำว่า เพิ่มรายการลงทะเบียน แล้วไปที่ เพิ่มฉบับปกติ


9.จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา แล้วป้อนตามตารางที่ให้เพิ่มรายละเอียด ปีที่ ฉบับที่ (ให้ดูที่สันนิตยสาร) year หมายถึง ปีปัจจุบัน mounth หมายถึง เดือนปัจจุบัน ให้ใส่เป็นตัวเลข 10.ใส่ปีที่ ฉบับที่ year mounth แล้วคลิ๊กไปที่คำว่า  บันทึก


11.จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา ให้คลิ๊กที่คำว่า ok


12.จากนั้นหน้าจอนี้จะโชว์ขึ้นมา แล้วให้คลิ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กซ้ายมือ  จะปรากฏเครื่องหมายถูก และให้คลิ๊กที่คำว่าลงทะเบียนวารสาร ที่อยู่ด้านขวามือ  จากนั้นให้คลิ๊กไปที่กรอบสี่เหลี่ยมขวามือคำว่า ลงรายการทรัพยากร


13.เมื่อคลิ๊กคำว่า ลงรายการทรัพยากรแล้วจะปรากฏหน้านี้ขึ้นมา แล้วให้นำวารสารนิตยสารที่ติดเลขบาร์โค้ตไว้แล้วนันมายิงบาร์โค้ตซ้ำ 2 ที่ (บาร์โค้ต-เลขทะเบียน)


14.เพิ่มข้อความในช่องที่ต้องเติม เช่น ราคา ส่วนทางขวามือทาง Walai Autolip ได้เซ็ตรายการไว้ให้แล้ว ก็ให้คลิ๊กไปที่ช่อง ตกลง15.จะโชว์หน้าจอนี้ขึ้นมา ให้คลิ๊กคำว่า ok  เป็นการเสร็จสิ้นการบอกรับวารสารนิตยสาร


เมื่อทำการบอกรับในระบบ Walai Autolip ครบทุกฉบับแล้ว ก็นำขึ้นชั้นวารสาร เพื่อบริการวารสารนิตยสารได้เลย ซึ่งที่ชั้นก็เรียงตามพยัญชนะ แบ่งเป็นวารสารนิตยสารวิชาการ วารสารนิตยสารบันเทิง วารสารบริจาค

            วารสารนิตยสารเหล่านี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นสมาชิกของห้องสมุด สามารถยืมได้ จำนวน 3 เล่ม ได้ 3 วัน แต่หากไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถยืมถ่ายเอกสารได้โดยวางบัตรประชาชน หรือบัตรนักศึกษา และให้นำส่งภายในวันเดียวกัน ห้องสมุดจะพัฒนาด้านการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกสถานะ ห้องสมุดของเรายินดีให้บริการ

 
ประเภทบทความ: