สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การจัดการวารสารบริจาค

วารสารบริจาค
            ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปัจจุบันตั้งอยู่อาคาร 38 เป็นอาคาร 2 ชั้น ปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับให้บริการ
            ส่วนที่หนึ่ง พื้นที่บริการยืม – คืน บริการคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนรู้/การสืบค้น บริการพริ้นงานของนักศึกษา งานบริการ ธุรการ บรรณารักษ์ จัดซื้อ งานเทคนิค
           ส่วนที่สอง พื้นที่บริการหนังสืออ้างอิง สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือพิมพ์ พื้นที่บริการหนังสือภาษาอังกฤษ วารสารปัจจุบัน/ล่วงเวลา
           ส่วนที่สาม พื้นที่บริการหนังสือตำราภาษาไทย บริการคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนรู้/การสืบค้น นวนิยาย วิจัย
            วารสารนิตยสารห้องสมุดมีให้บริการทั้งวารสารวิชาการ วารสารบันเทิง และวารสารล่วงเวลา สำหรับวารสารล่วงเวลาเมื่อหลายปีก่อนจะเก็บไว้ไม่มีการแทงจำหน่าย  โดยเฉพาะวารสารนิตยสารจะเก็บไม่มีกำหนดเวลา ส่วนหนังสือพิมพ์จะเก็บไว้ 5 ปี ถึงจะแทงจำหน่าย เนื่องด้วยพื้นที่จัดเก็บของห้องสมุดมีน้อยไม่พอแก่การจัดเก็บทั้งหนังสือตำรา วารสารนิตยสาร หนังสือพิมพ์
ห้องเก็บวารสารนิตยสารล่วงเวลา


ชั้นวารสารนิตยสารล่วงเวลาชั้นวางหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาจะวางไว้ 1 เดือน แล้วเก็บเข้าห้องเก็บหนังสือเก่า


ชั้นวางหนังสือพิมพ์ปัจจุบัน


ชั้นวางหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาประมาณ 2-3 วัน


            แต่ปัจจุบันนี้มีนโยบายการปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้วารสารนิตยสารเก็บไว้โดยไม่มีประโยชน์  เริ่มแรกทางห้องสมุดจะมีหนังสือไปแจ้งที่คณะเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ขอบริจาควารสารนิตยสาร เมื่อได้รับการตอบรับจากคณะแล้วห้องสมุดก็จะดำเนินการคัดเลือกวารสารนิตยสาร โดยมีการส่งต่อวารสารนิตยสารทั้งหลายที่ห้องสมุดมี มอบให้กับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ห้องสมุดจะบริจาควารสารนิตยสารล่วงเวลา 1 ครั้ง/เดือน จะคัดเลือกวารสารนิตยสารที่มีเนื้อหาเหมาะกับคณะไหนก็จะมอบให้แก่คณะนั้น ๆ เช่น นิตยสาร Art4d magazine และ Fine art เหมาะกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          ขั้นตอนการบริจาควารสารฯล่วงเวลา  นำวารสารฯทั้งหมดแยกตามรายชื่อ ยิงบาร์โค้ตที่ติดที่หน้าปกวารสาร พิมพ์ชื่อวารสารฯ ปีที่ ฉบับที่ ซึ่งมีแบบฟอร์ม ตามตัวอย่าง
แบบส่งมอบวารสารล่วงเวลาให้กับคณะครุศาสตร์
ลงวันที่ ........................................................
ลำดับ Barcode ชื่อเรื่อง ปีที่ ฉบับที่ หมายเหตุ
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

            วารสารฯที่ห้องสมุดบริจาคให้คณะมีดังนี้
            คณะครุศาสตร์ เช่น 1. เทคโนโลยีชาวบ้าน  2.สตาร์ซอคเกอร์  3.มติชนสุดสัปดาห์
 4.มอเตอร์ไซด์  5.ยานยนต์  6.ชีวจิต  7.Wi – Fi   8.ไม้ดอกไม้ประดับ
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น 1.Electromics handbook  2.Comtoday 
            คณะบริหารธุรกิจ เช่น 1.การเงินการธนาคาร  2.แพรว  3.MBA  4.Hello!
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เช่น 1.Art4d magazine          2.Fine art  3.Camarat  4.Life and Home  5.National geographic 6.สารคดี  7.วิภาษา
            คณะศิลศาสตร์ เช่น แม่และเด็ก หนีกรุงไปปรุงฝัน เที่ยวรอบโลก แม่บ้าน อสท.
            ศูนย์วัฒนธรรม เช่น 1.ต่วยตูน  2.ศิลปวัฒนธรรม  3.วัฒนธรรม

            เมื่อพิมพ์รายชื่อวารสารที่ต้องการบริจาคเรียบร้อยแล้ว ก็ทำบันทึกแจ้งไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อนำส่งวารสารฯดังกล่าวตามรายการที่ระบุ หลังจากที่ห้องสมุดได้ทำเช่นนี้ ทำให้วารสารฯไม่ต้องเก็บไว้โดยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่กลับทำให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไม่ค่อยได้เข้าห้องสมุดจะได้ใช้ประโยชน์จากการอ่านวารสารฯเหล่านี้ที่คณะของตนเอง นับว่าเป็นการให้บริการของห้องสมุดอีกขั้นหนึ่งก็ว่าได้และเป็นประโยชน์สูงสุดของผู้อ่าน

 
ประเภทบทความ: