สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำเดือน Uninet [10 Gb] ISP [1G] ภาพรวม + สงขลา ตรัง [600 Mb] ไสใหญ่ [500Mb] ทุ่งใหญ่ [300Mb] ขนอม [300Mb] รัตภูมิ [300Mb] จำนวนผู้ใช้งาน
ตุลาคม 2563 1160 Mbps 0 Mbps 1160 Mbps 286 Mbps 173 Mbps 144 Mbps 65 Mbps 76 Mbps 79,751
กันยายน 2563 1005 Mbps 0 Mbps 574 Mbps 297 Mbps 145 Mbps 146 Mbps 64 Mbps 86 Mbps 67,014
สิงหาคม 2563 1000 Mbps 392 Mbps 754 Mbps 295 Mbps 141 Mbps 123 Mbps 59 Mbps 80 Mbps 79,945
กรกฎาคม 2563 859 Mbps 379 Mbps 483 Mbps 244 Mbps 119 Mbps 118 Mbps 60 Mbps 65 Mbps 60,293
มิถุนายน 2563 138 Mbps 425 Mbps 384 Mbps 134 Mbps 78 Mbps 53 Mbps 34 Mbps 17 Mbps 50,304
พฤษภาคม 2563 336 Mbps 305 Mbps 429 Mbps 73 Mbps 71 Mbps 48 Mbps 31 Mbps 14 Mbps 60,860
เมษายน 2563 374 Mbps 108 Mbps 384 Mbps 77 Mbps 72 Mbps 46 Mbps 31 Mbps 15 Mbps 55,555
มีนาคม 2563 131 Mbps 411 Mbps 842 Mbps 214 Mbps 152 Mbps 109 Mbps 58 Mbps 14 Mbps 159,316
กุมภาพันธ์ 2563 663 Mbps 812 Mbps 860 Mbps 216 Mbps 159 Mbps 103 Mbps 60 Mbps 72 Mbps 186,904
มกราคม 2563 796 Mbps 88 Mbps 406 Mbps 122 Mbps 55 Mbps 59 Mbps 29 Mbps 13 Mbps 91,352
ธันวาคม 2562 800 Mbps 464 Mbps 832 Mbps 120 Mbps 50 Mbps 55 Mbps 27 Mbps 12 Mbps 91,109
พฤศจิกายน 2562 752 Mbps 85 Mbps 763 Mbps 84 Mbps 49 Mbps 38 Mbps 29 Mbps 8 Mbps 67,028