สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ธันวาคม 2563

จำนวนผู้ใช้งาน: 
65,636
ภาพรวม + สงขลา: 
1110 Mbps
Uninet Download: 
1110 Mbps
Uninet Upload: 
227 Mbps
ISP Download: 
0 Mbps
ISP Upload: 
0 Mbps
ตรัง Download: 
256 Mbps
ตรัง Upload: 
29 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
25 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
178 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
140 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
22 Mbps
ขนอม Download: 
68 Mbps
ขนอม Upload: 
9 Mbps
รัตภูมิ Download: 
61 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
8 Mbps