สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

พฤษภาคม 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
31,047
ภาพรวม + สงขลา: 
491 Mbps
Uninet Download: 
428 Mbps
Uninet Upload: 
144 Mbps
ISP Download: 
238 Mbps
ISP Upload: 
15 Mbps
ตรัง Download: 
95 Mbps
ตรัง Upload: 
14 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
30 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
112 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
81 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
10 Mbps
ขนอม Download: 
38 Mbps
ขนอม Upload: 
7 Mbps
รัตภูมิ Download: 
15 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
15 Mbps