สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ตุลาคม 2563

จำนวนผู้ใช้งาน: 
79,751
ภาพรวม + สงขลา: 
1160 Mbps
Uninet Download: 
1160 Mbps
Uninet Upload: 
190 Mbps
ISP Download: 
0 Mbps
ISP Upload: 
0 Mbps
ตรัง Download: 
286 Mbps
ตรัง Upload: 
32 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
45 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
173 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
144 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
21 Mbps
ขนอม Download: 
65 Mbps
ขนอม Upload: 
10 Mbps
รัตภูมิ Download: 
76 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
11 Mbps