สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

กรกฎาคม 2563

จำนวนผู้ใช้งาน: 
60,293
ภาพรวม + สงขลา: 
483 Mbps
Uninet Download: 
859 Mbps
Uninet Upload: 
518 Mbps
ISP Download: 
379 Mbps
ISP Upload: 
26 Mbps
ตรัง Download: 
244 Mbps
ตรัง Upload: 
37 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
22 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
119 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
118 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
18 Mbps
ขนอม Download: 
60 Mbps
ขนอม Upload: 
10 Mbps
รัตภูมิ Download: 
65 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
6 Mbps