สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

มิถุนายน 2563

จำนวนผู้ใช้งาน: 
50,304
ภาพรวม + สงขลา: 
384 Mbps
Uninet Download: 
138 Mbps
Uninet Upload: 
300 Mbps
ISP Download: 
425 Mbps
ISP Upload: 
0 Mbps
ตรัง Download: 
134 Mbps
ตรัง Upload: 
17 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
16 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
78 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
53 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
8 Mbps
ขนอม Download: 
34 Mbps
ขนอม Upload: 
7 Mbps
รัตภูมิ Download: 
17 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
5 Mbps