สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

เมษายน 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
44,149
ภาพรวม + สงขลา: 
870 Mbps
Uninet Download: 
875 Mbps
Uninet Upload: 
202 Mbps
ISP Download: 
0 Mbps
ISP Upload: 
0 Mbps
ตรัง Download: 
218 Mbps
ตรัง Upload: 
27 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
31 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
136 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
142 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
22 Mbps
ขนอม Download: 
48 Mbps
ขนอม Upload: 
7 Mbps
รัตภูมิ Download: 
29 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
17 Mbps