สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

มกราคม 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
65,209
ภาพรวม + สงขลา: 
1005 Mbps
Uninet Download: 
1005 Mbps
Uninet Upload: 
294 Mbps
ISP Download: 
0 Mbps
ISP Upload: 
0 Mbps
ตรัง Download: 
283 Mbps
ตรัง Upload: 
35 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
34 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
142 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
178 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
41 Mbps
ขนอม Download: 
57 Mbps
ขนอม Upload: 
10 Mbps
รัตภูมิ Download: 
47 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
22 Mbps