สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ปริมาณการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ประจำเดือน Uninet [10 Gb] ISP [1G] ภาพรวม + สงขลา ตรัง [500 Mb] ไสใหญ่ [400Mb] ทุ่งใหญ่ [200Mb] ขนอม [200Mb] รัตภูมิ [200Mb] จำนวนผู้ใช้งาน
มกราคม 2565 272 Mbps 405 Mbps 671 Mbps 110 Mbps 119 Mbps 95 Mbps 62 Mbps 27 Mbps 31,459
ธันวาคม 2564 226 Mbps 366 Mbps 593 Mbps 115 Mbps 106 Mbps 82 Mbps 68 Mbps 22 Mbps 53,168
พฤศจิกายน 2564 262 Mbps 406 Mbps 656 Mbps 127 Mbps 85 Mbps 85 Mbps 52 Mbps 27 Mbps 53,025
ตุลาคม 2564 358 Mbps 314 Mbps 641 Mbps 97 Mbps 121 Mbps 88 Mbps 58 Mbps 21 Mbps 27,667
กันยายน 2564 330 Mbps 284 Mbps 608 Mbps 101 Mbps 177 Mbps 95 Mbps 56 Mbps 22 Mbps 31,882
สิงหาคม 2564 315 Mbps 279 Mbps 533 Mbps 108 Mbps 109 Mbps 83 Mbps 51 Mbps 18 Mbps 31,141
กรกฏาคม 2564 372 Mbps 212 Mbps 584 Mbps 87 Mbps 93 Mbps 87 Mbps 51 Mbps 19 Mbps 32,192
มิถุนายน 2564 222 Mbps 391 Mbps 594 Mbps 105 Mbps 127 Mbps 89 Mbps 36 Mbps 23 Mbps 34,547
พฤษภาคม 2564 428 Mbps 238 Mbps 491 Mbps 95 Mbps 112 Mbps 81 Mbps 38 Mbps 15 Mbps 31,047
เมษายน 2564 875 Mbps 0 Mbps 870 Mbps 218 Mbps 136 Mbps 142 Mbps 48 Mbps 29 Mbps 44,149
มีนาคม 2564 1230 Mbps 97 Mbps 1230 Mbps 269 Mbps 190 Mbps 155 Mbps 68 Mbps 77 Mbps 83,989
กุมภาพันธ์ 2564 1070 Mbps 75 Mbps 1070 Mbps 288 Mbps 164 Mbps 152 Mbps 65 Mbps 61 Mbps 61,959
มกราคม 2564 1005 Mbps 0 Mbps 1005 Mbps 283 Mbps 142 Mbps 178 Mbps 57 Mbps 47 Mbps 65,209
ธันวาคม 2563 1110 Mbps 0 Mbps 1110 Mbps 256 Mbps 178 Mbps 140 Mbps 68 Mbps 61 Mbps 65,636
พฤศจิกายน 2563 1005 Mbps 0 Mbps 1006 Mbps 278 Mbps 151 Mbps 136 Mbps 59 Mbps 57 Mbps 60,070
ตุลาคม 2563 1160 Mbps 0 Mbps 1160 Mbps 286 Mbps 173 Mbps 144 Mbps 65 Mbps 76 Mbps 79,751
กันยายน 2563 1005 Mbps 0 Mbps 574 Mbps 297 Mbps 145 Mbps 146 Mbps 64 Mbps 86 Mbps 67,014
สิงหาคม 2563 1000 Mbps 392 Mbps 754 Mbps 295 Mbps 141 Mbps 123 Mbps 59 Mbps 80 Mbps 79,945
กรกฎาคม 2563 859 Mbps 379 Mbps 483 Mbps 244 Mbps 119 Mbps 118 Mbps 60 Mbps 65 Mbps 60,293
มิถุนายน 2563 138 Mbps 425 Mbps 384 Mbps 134 Mbps 78 Mbps 53 Mbps 34 Mbps 17 Mbps 50,304