สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สิงหาคม 2563

จำนวนผู้ใช้งาน: 
79,945
ภาพรวม + สงขลา: 
754 Mbps
Uninet Download: 
1000 Mbps
Uninet Upload: 
750 Mbps
ISP Download: 
392 Mbps
ISP Upload: 
114 Mbps
ตรัง Download: 
295 Mbps
ตรัง Upload: 
37 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
32 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
141 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
123 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
20 Mbps
ขนอม Download: 
59 Mbps
ขนอม Upload: 
10 Mbps
รัตภูมิ Download: 
80 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
10 Mbps