สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

กันยายน 2563

จำนวนผู้ใช้งาน: 
67,014
ภาพรวม + สงขลา: 
574 Mbps
Uninet Download: 
1005 Mbps
Uninet Upload: 
1051 Mbps
ISP Download: 
0 Mbps
ISP Upload: 
0 Mbps
ตรัง Download: 
297 Mbps
ตรัง Upload: 
33 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
28 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
145 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
146 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
28 Mbps
ขนอม Download: 
64 Mbps
ขนอม Upload: 
9 Mbps
รัตภูมิ Download: 
86 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
7 Mbps