สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน debian แบบ manual

การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน linux debian แบบ manaul
เนื่องจากไปอบรมเกี่ยวกับ IPv6 มาหลายเรื่องเลยว่าจะทยอยเขียนเป็นบทความเท่าที่จำได้เริ่มจากเรื่องง่ายเบื้องต้นก่อนครับ
การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) แบบ manaul
โดยเราเข้าไปแก้ไข  file /etc/network/interfaces 
โดยใช้ vi /etc/network/interfaces
เพิ่มค่า config ตามตัวอย่างดังนี้ (ตามตัวอย่าง address ทีได้มา นั้นเป็น Prefix ขององกรค์)
root@rabbit2:~#vi /etc/network/interfaces
### Start IPV6 static configuration
iface eth0 inet6 static
pre-up modprobe ipv6
    address 2001:3C8:9000:1002:0000:0000:0000:0010
    netmask 64
    gateway 2001:3C8:9000:1002:0000:0000:0000:0001
### END IPV6 configuration


จากนั้นทำการ restart service
# /etc/init.d/networking restart
แล้วลอง show ค่าของ address 
root@rabbit2:~# ifconfig 


ทดสอบ  IPv6 routing table:
# netstat -nr -6


ที่มา url : http://www.cyberciti.biz/faq/debian-linux-ipv6-networking-configuration/