สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ติดตั้ง ezRadius Hotspot Managements

1. สร้างฐานข้อมูล ezradius ผ่านทาง phpmyadmin 
  -นำเข้าฐานข้อมูล โดยสามารถดาวว์โหลดได้ที่ https://www.dropbox.com/s/ye1vzowa5k1cbes/ezradius.sql

   2.สร้าง user สำหรับจัดการฐานข้อมูล ezradius ดังนี้
        user : ezroot
        pass : ezpassword

  3. ติดตั้ง ezRadius บนครื่องให้บริการ Hotspot Managements
      cd /var/www/html
      wget https://www.dropbox.com/s/57dy1hesqv75ktz/ezradius-comm-0.2.1.tar.gz
      tar -zxvf ezradius-comm-0.2.1.tar.gz

  4. ปรับแต่งค่า config ฐานข้อมูลดังนี้ โดยเข้าไปที่ http://ip-server/ezradius-comm
      - หน้าจอ login ให้ป้อน User name เป็น admin และ Password เป็น admin
      - ไปยังเมนู Tool --> Config editer แล้วตั้งค่าต่างดังตัวอย่าง 


    

  5. ปรับแต่ง freeradius เพื่อใช้เชื่อมต่อฐานข้อมูล ezRadius แก้ไขไฟล์ /etc/freeradius/sql.conf

      server = "localhost"
      login = "ezroot"
      password = "ezpassword"
      radius_db = "ezradius"
      usergroup_table = "usergroup" #แก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับ ezRadius Hotspot Managements 

  6. สั่ง freeradius ให้เริ่มทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง service freeradius restart

  7. ปรับแก้โค๊ดของ ezRadius ส่วนของการ killoff โดยเข้าไปแก้ไฟล์ /var/www/html/ezradius-comm/disconnect-user.php
      -แก้ไขเพิ่มคำว่า php ในการสั่ง echo แสดงผล เนื่องจาก php 5.5.9 บังคับให้เขียนรูปแบบโค๊ด php แบบเต็ม

      <?php echo $theUser; ?>
      <?php echo $nasaddr; ?>
      <?php echo $nassecret; ?>
      <?php echo $coaport; ?>
      
  8. ปรับแต่งการทำงานของ php ให้เหมาะสมกับ ezRadius โดยสร้างไฟล์ /etc/apache2/conf-available/ezradius.conf และเพิ่มข้อความต่อไปนี้

     # ezRadius default Apache configuration
     Alias /ezradius /var/www/html/ezradius-comm
     <Directory /var/www/html/ezradius-comm>
           Options FollowSymLinks
           DirectoryIndex index.php

           <IfModule mod_php5.c>
                AddType application/x-httpd-php .php
                php_flag register_globals On
                php_flag session.auto_start On
          </IfModule>
      </Directory>

    - สั่งให้ script ทำงาน
      cd /etc/apache2/conf-enabled
      ln -s /etc/apache2/conf-available/ezradius.conf ezradius.conf

    - สั่งให้ apache2 เริ่มทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง
      service apache2 restart

  9. ทดสอบเข้าใช้งาน ezRadius ได้ที่ http://ipserver/ezradius


ที่มา http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7214.0