สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ติดตั้ง Chillispot ทำหน้าที่ Authentication Gateway

- Chillispot 1.0 ลิ้งที่เกี่ยวข้อง http://www.chillispot.org/download/chillispot_1.0_i386.deb
- การติดตั้ง chillispot จะต้องใช้การ์แลน 2 การ์ด

  1. ปรับแต่งค่าของ Network ทำการ Enable packet forwarding ด้วยการแก้ไขไฟล์ /etc/sysctl.conf ด้วยการเอาเครื่องหมาย # หน้าคำว่า net.ipv4.ip_forward=1 ออก เพื่อสั่งให้ packet forwarding ของ ipv4 ทำงาน

  2. สั่งให้ ubuntu เริ่มทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง reboot

  3. เปิดการทำงานของ TUN/TAP โดยการเพิ่มคำว่า tun ต่อท้ายไฟล์ /etc/modules และ
      - สั่ง Enable ด้วยคำสั่ง modprobe tun

  4. ติดตั้ง chillispot โดยใช้คำสั่ง
      wget http://www.chillispot.org/download/chillispot_1.0_i386.deb
      dpkg -i chillispot_1.0_i386.deb

  5. ปรับแต่งการตั้งค่า chillispot โดยแก้ไฟล์ /etc/chilli.conf ดังตัวอย่างด้านล่าง

      net 192.168.182.0/255.255.255.0
      dynip 192.168.182.0/24
      radiusserver1 172.16.166.20 # หากเครื่อง Chillispot เป็นเครื่องเดียวกับเครื่อง Radius Server สามารถใส่ 127.0.0.1
      radiusserver2 172.16.166.20 # หากเครื่อง Chillispot เป็นเครื่องเดียวกับเครื่อง Radius Server สามารถใส่ 127.0.0.1
      radiussecret testing123 #ค่าต้องเหมือน clients.conf ของ freeradius
      dhcpif eth1
      uamserver http://192.168.182.1/welcome/go/ 
      uamhomepage http://192.168.182.1/welcome/login_page.html  
      uamsecret testsecret  #ค่าต้องเหมือน config.php ของ Web Login
      coaport=3779
      coanoipcheck

     -สั่งให้ Chillispot ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง /etc/init.d/chilli start

  6. ปรับแต่ง Firewall สำหรับ Chillispot
      cd /etc/init.d
      wget https://www.dropbox.com/s/umdf3bbtl4hkcut/chilli.iptables
      chmod a+x chilli.iptables
      ln -s /etc/init.d/chilli.iptables /etc/rcS.d/S41chilli.iptables

  7. ปรับปรุง firewall แก้ไฟล์ /etc/init.d/chilli.iptables

      หากเครื่อง Chillispot เป็นเครื่องเดียวกับเครื่อง Radius Server ปรับแต่งให้ port 80 สามารถใช้งานจาก eth0 ได้
      #Allow Port 80 to EXTIF Server (eth0) 
      $IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 80 --syn -j ACCEPT

ข้อมูลตัวอย่าง iptables ทั้งหมด
IPTABLES="/sbin/iptables"
EXTIF="eth0"
INTIF="eth1"

#Flush all rules
$IPTABLES -F 
$IPTABLES -F -t nat
$IPTABLES -F -t mangle

#Set default behaviour
$IPTABLES -P INPUT DROP
$IPTABLES -P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT

#Allow related and established on all interfaces (input)
$IPTABLES -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

#Allow releated, established and ssh on $EXTIF. Reject everything else.
$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 22 --syn -j ACCEPT

#Allow Port 80 to EXTIF Server (eth0) 
$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -p tcp -m tcp --dport 80 --syn -j ACCEPT

$IPTABLES -A INPUT -i $EXTIF -j REJECT

#Allow related and established from $INTIF. Drop everything else.
$IPTABLES -A INPUT -i $INTIF -j DROP

#Allow http and https on other interfaces (input).
#This is only needed if authentication server is on same server as chilli
$IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 --syn -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 --syn -j ACCEPT

#Allow 3990 on other interfaces (input).
$IPTABLES -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3990 --syn -j ACCEPT

#Allow ICMP echo on other interfaces (input).
$IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

#Allow everything on loopback interface.
$IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT

# Drop everything to and from $INTIF (forward)
# This means that access points can only be managed from ChilliSpot
$IPTABLES -A FORWARD -i $INTIF -j DROP
$IPTABLES -A FORWARD -o $INTIF -j DROP

#Enable NAT on output device
$IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIF -j MASQUERADE


  8. ทำการ Enable firewall script ด้วยคำสั่ง 
      /etc/init.d/chilli.iptables

  9. ปรับแต่ง freeradius เพื่ออนุญาตให้ ip เครื่อง chillispot สามารถ access เครื่อง radius server ได้
      ไปยังเครื่อง radius server และแก้ไฟล์ /etc/freeradius/clients.conf และเพิ่มข้อความต่อไปนี้
      
      client 192.168.0.11 {  #หากเครื่อง Chillispot เป็นเครื่องเดียวกับเครื่อง Radius Server ก็ให้ใส่ ip เดียวกับ radius หรือใช้ secret ใน client localhost
            secret               = testing123          #ค่าต้องเหมือน chilli.conf ของ chillispot
            shortname        = private-network
      }

      สั่งงานให้ freeradius เริ่มทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง service freeradius restart     

ที่มา http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7212.0