Linux

การตั้งค่า date time zones บน linux debian

พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
ผมเจอปัญหาเรื่อง Server เวลาไม่ตรงเลยจำเป็นต้องตั้งเวลาใหม่
ใช้คำสั่งตรวจสอบ 
gapps-edu:~# date
Fri Mar 25 13:44:41 ICT 2016

หรือ 
gapps-edu:~# date -u
Fri Mar 25 06:45:55 UTC 2016

เมือดูแล้วไม่ตรงกับเวลาจริง ทำการลบค่า Timezone เดิมก่อน 
gapps-edu:~# rm -rf /etc/localtime
จากนั้นตั้งค่า timezone ใหม่
gapps-edu:~#ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime

ยกเลิกการแสดงไฟล์ในไดเร็กทอรีที่ไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ Apache Linux

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture

     หากมีการเปิดเข้าไปในไดเร็กทอรี ที่ยังไม่มีอินเด็กซ์ไฟล์ ระบบจะแสดงไฟล์ทั้งหมดขึ้นมาให้ ซึ่งจะไม่ปลอดภัยเลย หากว่าแฮกเกอร์สามารถเห็นไฟล์ในไดเร็กทอรีต่างๆ ของเราได้หมด   การเปิดออฟชั่นนี้สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเพิ่ม Options -Indexes เข้าไปในไฟล์ vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
 • เปิดไฟล์ 000-default.conf ขึ้นมาแก้ไข

 vi /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

ซ่อนการแสดงเวอร์ชั่นของ Apache และ OS จากหน้า Error

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture

       ทุกครั้งที่มีการเรียกไฟล์ที่ไม่มีอยู่ใน website ของเรา Apache จะแสดงข้อมูลขึ้นมาว่าเราใช้ Apache และ OS version อะไร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดี ที่จะให้แฮกเกอร์นำข้อมูลเหล่านั้นไปหาช่องโหว่มาโจมตี โดยเราสามารถปิดการแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้โดยการแก้ไขไฟล์ /etc/apache2/apache2.conf
 • เปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข จะใช้ vi หรือ nano แล้วแต่ถนัด
vi /etc/apache2/apache2.conf

  ปรับแต่ง Secure Shell (SSH) ให้ปลอดภัยมากขึ้น

  พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
  ทำการการตรวจสอบ service sshd ว่ามีการ run อยู่หรือไม่ ด้วย command netstat ใน
  [root@linux]# netstat -tanp|grep ssh
  tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 2406/sshd

  จากผลที่ได้จะเห็นว่า Server ใช้ port 22 ซึ่งเป็น port ค่า default ของ SSH ถือว่าไม่ปลอดภัย
  ในการปรับแต่งค่า config ของ SSH ใน Linux Server นั้นทําได้โดยปรับแต่งที่ file sshd_config
  ดังนี้
  [root@linux]# vi /etc/ssh/sshd_config
  #Port 22
  Port 2222
  ( ค่าเดิมเป็น port 22 ทําการเปลี่ยนเป็น 54321 ควรมีอย่างน้อย 4 หลัก )

  backup และ restore file .tar.gz linux

  ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture

  You need to use tar command as follows (syntax of tar command):
  tar -zcvf archive-name.tar.gz directory-name
  Where,

  • -z: Compress archive using gzip program
  • -c: Create archive
  • -v: Verbose i.e display progress while creating archive
  • -f: Archive File name

  For example, you have directory called /home/jerry/prog and you would like to compress this directory then you can type tar command as follows:

  $ tar -zcvf prog-1-jan-2005.tar.gz /home/jerry/prog

  เปลี่ยนรหัสผ่าน root MySQL Server สำหรับ Linux

  ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
  เปิด terminal หรือ โปรแกรม putty remote เข้า server 
  1. หยุด Service MySQL Server 

  /etc/init.d/mysql stop   หรือ sudo /etc/init.d/mysql stop

  2.Start the mysqld configuration

  mysqld --skip-grant-tables &  หรือ  sudo mysqld --skip-grant-tables &

  3.เปิด terminal อีก tap  Login to MySQL as root

  mysql -u root mysql

  การ Update Time ด้วยคำสั่ง ntpdate

  พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
  ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS

    1. การเทียบเวลาให้ตรงกับServer Clock ของมหาวิทยาลัย
        - ด้วยคำสั่ง sudo ntpdate winnie.rmutsv.ac.th
        - หากต้องการให้ตั้งเทียบเวลาอัตโนมัติทุกวัน ให้สร้างแฟ้มชื่อ /etc/cron.daily/update-time มีข้อมูลว่า
         #!/bin/bash
         /usr/sbin/ntpdate winnie.rmutsv.ac.th

         แก้ไขให้แฟ้มนี้สามารถ execute ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/cron.daily/update-time

  การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน debian แบบ manual

  พีรศักดิ์ ชูส่งแสง's picture
  การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน linux debian แบบ manaul
  เนื่องจากไปอบรมเกี่ยวกับ IPv6 มาหลายเรื่องเลยว่าจะทยอยเขียนเป็นบทความเท่าที่จำได้เริ่มจากเรื่องง่ายเบื้องต้นก่อนครับ
  การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) แบบ manaul
  โดยเราเข้าไปแก้ไข  file /etc/network/interfaces 
  โดยใช้ vi /etc/network/interfaces
  เพิ่มค่า config ตามตัวอย่างดังนี้ (ตามตัวอย่าง address ทีได้มา นั้นเป็น Prefix ขององกรค์)
  root@rabbit2:~#vi /etc/network/interfaces

  Pages

  Subscribe to Linux

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย