สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

IPv6

การ config bind เพื่อประกาศ DNS IPv6

ขออธิบายย่อเกี่ยวกับระบบ Domain Name Server ขอมหาวิทยาลัย ฯ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทำการจด RMUTSV.AC.TH กับผุ้ให้บริการของประเทศไทย คือ TH-NIC
โดยใช้ DNS server เพื่อการร้องขอชื่อ rmutsv.ac.th ไว้คือ ns.rmutsv.ac.th และ sk.rmutsv.ac.th เราจะกล่าวถึงการประการชื่อภายใต้ Domain rmutsv.ac.th เป็น IPv56
โดยอธิบายการตั้งค่าไว้คร่าวดังนี้
1. เราทำการแก้ไข acl ของ zone ที่ประกาศไว้ ที่ file named.conf ด้วย IPv6 ของ prefix ของมหาวิทยาลัย ฯ

acl rmutsvnet {
        203.158.176.0/20;

วิธีการปิดการใช้งาน IPV6 บน Ubuntu, Debian


1. Edit the file - /etc/sysctl.conf
$ sudo gedit /etc/sysctl.conf

And fill in the following lines at the end of that file

# IPv6 disabled
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

2. Save the file and close it

3. Restart sysctl with

$ sudo sysctl -p

4. Check the output of ifconfig again and there should be no ipv6 address

DNS Setup สำหรับ IPv6

1. ติดตั้ง DNS บน Ubunut ด้วย software bind9 ด้วยคำสั่ง 
   # sudo aptitude install bind9
2. ทำการตั้งค่า config ของโปรแกรม เพื่อให้บริการ Name Server ด้วย IPv6 เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Editor ทั่วไปในที่นี้ใช้คำสั่ง
  # sudo vi /etc/bind/name.conf.local
----------------------------------------------------------------------
//
// Do any local configuration here
//
zone "rmutsv.ac.th" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.rmutsv.ac.th";

การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน debian แบบ manual

การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) บน linux debian แบบ manaul
เนื่องจากไปอบรมเกี่ยวกับ IPv6 มาหลายเรื่องเลยว่าจะทยอยเขียนเป็นบทความเท่าที่จำได้เริ่มจากเรื่องง่ายเบื้องต้นก่อนครับ
การ config หมายเลข IP address version 6 (IPv6) แบบ manaul
โดยเราเข้าไปแก้ไข  file /etc/network/interfaces 
โดยใช้ vi /etc/network/interfaces
เพิ่มค่า config ตามตัวอย่างดังนี้ (ตามตัวอย่าง address ทีได้มา นั้นเป็น Prefix ขององกรค์)
root@rabbit2:~#vi /etc/network/interfaces

การติดตั้ง IPv6 สำหรับ OS ต่างๆ

 
การติดตั้ง IPv6 สำหรับ OS ต่างๆ  สามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
Windows XP SP2
C:\> ipv6 install
C:\>netsh interface ipv6 reset
C:\>netsh interface ipv6 set interface "Local Area Connection" advertise=enabled