สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ติดตั้ง Web Login สำหรับระบบ Chillispot Authentication Gateway

 freeradius 2.x, MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
  1. อัพโหลดไฟล์ GoLogin PHP สำหรับใช้ในการ Login ของผู้ใช้งาน Internet  ไปยังเครื่องที่ให้บริการ Web Login 
      cd /var/www/html      
      wget https://www.dropbox.com/s/ta46x5un1lh2x1t/gologin.tar.gz      
      tar -zxvf gologin.tar.gz      

  2. ปรับแต่ง config ของหน้า Login โดยแก้ไฟล์ /var/www/html/welcome/lib/config.php
      
      define('BASE_URL', 'http://192.168.182.1/welcome/go/'); #แก้ไข IP หรือ domain ให้ตรงกับเครื่องที่ให้บริการ Web Login 
      define('UAMSECRET', 'testsecret'); #แก้ให้ตรงกับค่า  uamsecret ของ chillispot      
      define('USERURL', 'http://www.google.co.th');  #เมื่อ Login ผ่านแล้วต้องการให้เปิดเว็บอะไร


  3. ทดสอบการทำงานร่วมกับ Chillispot Authentication Gateway