สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การ Update Time ด้วยคำสั่ง ntpdate

ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS

  1. การเทียบเวลาให้ตรงกับServer Clock ของมหาวิทยาลัย
      - ด้วยคำสั่ง sudo ntpdate winnie.rmutsv.ac.th
      - หากต้องการให้ตั้งเทียบเวลาอัตโนมัติทุกวัน ให้สร้างแฟ้มชื่อ /etc/cron.daily/update-time มีข้อมูลว่า
       #!/bin/bash
       /usr/sbin/ntpdate winnie.rmutsv.ac.th

       แก้ไขให้แฟ้มนี้สามารถ execute ด้วยคำสั่ง sudo chmod +x /etc/cron.daily/update-time
       แล้วสั่งให้ cron ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo service cron restart
       หากไม่ตั้งเทียบเวลาทุกวัน นาฬิกาจะเดินผิดพลาดไปวันละประมาณ 2 วินาที

ที่มา http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7210.0